07:27 +07 Thứ hai, 17/12/2018

Danh mục chính

Trang nhất » Tin Tức » Thời khóa biểu

THỜI KHOÁ BIỂU ĐỢT 1 TỪ NGÀY 5/9 ĐẾN 18/9

Thứ sáu - 08/09/2017 16:02
Nguyễn Khuyến
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
BUỔI SÁNG      
Thực hiện từ ngày 28 tháng 08 năm 2017      
                                                               
THỨ TIẾT 10A5
(Linh H)
10A6
(N.Hương A)
10A7
(Thục V)
10A8
(Anh S)
10A9
(Khanh T)
10A10
(Lan V)
10A1
(Nhiên L)
10A2
(Cúc S)
10A3
(Dung H)
10A4
(Chiến Đ)
11A1
(Minh T)
11A2
(Nhung V)
11A3
(Dung S)
11A4
(Dương A)
11A5
(Vóc S)
11A6
(Đào V)
11A7
(Dương V)
11A8
(Phương T)
11A9
(Hiền H)
11A10
(Hằng H)
12A1
(Lan S)
12A2
(Hằng S)
12A3
(N.Yến V)
12A4
(M.Dung V)
12A5
(Thuận T)
12A6
(Ngà V)
12A7
(Nga S)
12A8
(P.Hương A)
12A9
(Thơm T)
12A10
(Hương V)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Toán - Thường T Toán - Khanh T Lí - Bình L CNghệ - Dung S Hóa - Phượng H Toán - Tươi T Sử - Nga S TD - Thế Anh TD Địa - Chiến Đ Hóa - Huế H Lí - Minh L TD - Yên TD GDCD - Hiền CD Tin - Ngân T Lí - Dương L Toán - Tuệ T Sinh - Hằng S Toán - Phương T Địa - Huyền Đ Toán - Ngọc T Lí - Thanh L Hóa - Hậu H Lí - Nhiên L Hóa - Linh H Sử - Anh S TD - Huyền TD Toán - Hùng T TD - Nghiêm TD CNghệ - Khánh CN Toán - Thơm T
3 Địa - Huyền Đ Hóa - Phượng H GDCD - Thúy CD Sử - Anh S Địa - Huỳnh Đ Lí - Nhiên L Tin - Phú T Toán - Tuệ T TD - Huyền TD TD - Nghiêm TD Toán - Minh T CNghệ - Khanh T TD - Yên TD Sinh - Hoài S Toán - Hùng T Sử - Vóc S Toán - Tươi T Lí - Thanh L Tin - Thuận T TD - Thế Anh TD Toán - Châu T Lí - Thủy L Toán - Sơn T Sinh - Lan S Hóa - Hằng H GDCD - Hiền CD Địa - Chiến Đ CNghệ - Khánh CN TD - Kiên TD Toán - Thơm T
4 NNgữ - Nguyệt A Văn - V.Yến V Tin - Ngân T Toán - Thư T NNgữ - Nga A Tin - Phú T Văn - Thục V Văn - Nhung V GDQP - Dương V Toán - Thường T Toán - Minh T Sử - Vóc S Toán - Tuệ T GDCD - Thúy CD Toán - Hùng T Văn - Đào V Toán - Tươi T Địa - Huyền Đ CNghệ - Châu T NNgữ - Cường A NNgữ - Đ.Hương A Toán - Giang T Toán - Sơn T Văn - M.Dung V GDCD - Hiền CD Địa - Huỳnh Đ Văn - Lừng V NNgữ - P.Hương A Toán - Thơm T Địa - Chiến Đ
5 Văn - Ngà V Văn - V.Yến V Địa - Huỳnh Đ Văn - M.Dung V Sử - Anh S NNgữ - Nga A Văn - Thục V Văn - Nhung V NNgữ - Đ.Hương A Toán - Thường T GDCD - Hiền CD GDCD - Thúy CD CNghệ - Thư T Địa - Chiến Đ Tin - Ngân T NNgữ - Yến A Văn - Dương V NNgữ - Cường A Toán - Minh T Tin - Thuận T Sử - Nga S Địa - Huyền Đ GDQP - N.Yến V Toán - Hùng T Toán - Sơn T Toán - Giang T Văn - Lừng V NNgữ - P.Hương A NNgữ - Dương A Tin - Phú T
3 1 GDQP - V.Yến V CNghệ - Lan S GDQP - Thục V TD - Huyền TD Lí - Nhung L Văn - Lan V GDQP - Dương V Hóa - Linh H Văn - N.Yến V NNgữ - Nguyệt A NNgữ - P.Hương A Lí - Thanh L Hóa - Hậu H Văn - Đào V CNghệ - Khánh CN GDCD - Thúy CD TD - Thế Anh TD Văn - T.Hạnh V Văn - Nhung V Lí - Minh L Hóa - Huế H Sinh - Hằng S Lí - Nhiên L NNgữ - Dương A TD - Nghiêm TD NNgữ - Nga A Hóa - Hằng H Sinh - Cúc S TD - Kiên TD NNgữ - Cường A
2 Hóa - Linh H TD - Kiên TD Văn - Thục V Văn - M.Dung V Văn - Lan V GDCD - Thúy CD NNgữ - Trang A TD - Thế Anh TD Văn - N.Yến V Lí - Nhung L Hóa - Dung H Văn - Nhung V NNgữ - Dương A CNghệ - Khánh CN Văn - V.Yến V Văn - Đào V Hóa - Hậu H Văn - T.Hạnh V Sinh - Hằng S Văn - Dương V Lí - Thanh L NNgữ - Cường A Hóa - Huế H Lí - Minh L Hóa - Hằng H Sinh - Cúc S Văn - Lừng V TD - Nghiêm TD Lí - Nhiên L TD - Huyền TD
3 TD - Nghiêm TD Sử - Anh S Toán - Thư T Văn - M.Dung V Tin - Phú T Địa - Chiến Đ TD - Thế Anh TD CNghệ - Cúc S Toán - Giang T CNghệ - Lan S Sinh - Dung S Toán - Phương T Văn - T.Hạnh V Hóa - Hằng H Văn - V.Yến V Toán - Tuệ T Toán - Tươi T Lí - Thanh L Toán - Minh T Văn - Dương V CNghệ - Khánh CN Văn - N.Yến V NNgữ - Nga A TD - Yên TD NNgữ - P.Hương A Tin - Thuận T TD - Kiên TD Lí - Minh L Hóa - Hiền H GDCD - Hiền CD
4 Lí - Nhung L Tin - Phú T Toán - Thư T Địa - Huỳnh Đ NNgữ - Nga A Toán - Tươi T Địa - Huyền Đ GDCD - Thúy CD Lí - Nhiên L Hóa - Huế H Văn - V.Yến V NNgữ - Yến A Văn - T.Hạnh V NNgữ - Dương A NNgữ - Trang A Toán - Tuệ T Tin - Thuận T Sinh - Hằng S Toán - Minh T GDCD - Hiền CD Sử - Nga S Toán - Giang T Văn - N.Yến V Sử - Anh S Toán - Sơn T Hóa - Hiền H Sinh - Lan S Toán - Châu T Sử - Vóc S Toán - Thơm T
5 Sinh - Cúc S Địa - Huyền Đ Hóa - Huế H Toán - Thư T Sinh - Dung S CNghệ - Lan S Tin - Phú T GDQP - Dương V GDCD - Thúy CD Sử - Nga S Toán - Minh T Hóa - Dung H Toán - Tuệ T Toán - Tươi T Hóa - Hiền H NNgữ - Yến A NNgữ - Trang A Toán - Phương T Lí - Thanh L Hóa - Hằng H Tin - Thuận T Toán - Giang T Văn - N.Yến V GDQP - M.Dung V Toán - Sơn T Lí - Minh L GDCD - Hiền CD Toán - Châu T NNgữ - Dương A Toán - Thơm T
4 1 Địa - Huyền Đ TD - Kiên TD Hóa - Huế H Tin - Phú T Văn - Lan V TD - Quang TD CNghệ - Dung S NNgữ - N.Hương A NNgữ - Đ.Hương A Lí - Nhung L Toán - Minh T Lí - Thanh L Tin - Ngân T Toán - Tươi T Địa - Huỳnh Đ Tin - Thuận T Lí - Dương L TD - Thế Anh TD NNgữ - Yến A Lí - Minh L TD - Yên TD TD - Huyền TD Toán - Sơn T Toán - Hùng T Văn - Ngà V CNghệ - Khánh CN Hóa - Hằng H Sinh - Cúc S GDQP - Hương V Sinh - Hằng S
2 Tin - Ngân T NNgữ - N.Hương A TD - Kiên TD Hóa - Huyên H Văn - Lan V Sinh - Dung S GDCD - Thúy CD Lí - Thủy L CNghệ - Cúc S Văn - Thục V Toán - Minh T Toán - Phương T Địa - Huyền Đ Toán - Tươi T Sinh - Hoài S TD - Quang TD Địa - Huỳnh Đ CNghệ - Khánh CN TD - Thế Anh TD Hóa - Hằng H Lí - Thanh L NNgữ - Cường A Hóa - Huế H Toán - Hùng T NNgữ - P.Hương A GDQP - Ngà V NNgữ - Đ.Hương A Tin - Phú T Sinh - Hằng S TD - Huyền TD
3 GDCD - Thúy CD Hóa - Phượng H Văn - Thục V TD - Huyền TD Địa - Huỳnh Đ NNgữ - Nga A Hóa - Dung H Toán - Tuệ T Toán - Giang T Tin - Phú T NNgữ - P.Hương A Toán - Phương T Sinh - Dung S TD - Quang TD Tin - Ngân T Lí - Bình L TD - Thế Anh TD Tin - Thuận T Lí - Thanh L Toán - Ngọc T NNgữ - Đ.Hương A Lí - Thủy L Địa - Huyền Đ NNgữ - Dương A Toán - Sơn T Văn - Ngà V Toán - Hùng T Lí - Minh L Văn - Hương V Lí - Dương L
4 Lí - Nhung L Lí - Bình L NNgữ - Đ.Hương A NNgữ - Yến A CNghệ - Dung S Văn - Lan V Toán - Sơn T Sinh - Cúc S Toán - Giang T GDCD - Thúy CD Tin - Ngân T Hóa - Dung H NNgữ - Dương A Sinh - Hoài S Lí - Dương L Hóa - Huyên H Toán - Tươi T Toán - Phương T Toán - Minh T Toán - Ngọc T Hóa - Huế H Tin - Thuận T Sinh - Hằng S Địa - Huyền Đ CNghệ - Khánh CN Lí - Minh L Toán - Hùng T Toán - Châu T Văn - Hương V NNgữ - Cường A
5 Văn - Ngà V GDCD - Thúy CD Địa - Huỳnh Đ Lí - Bình L Lí - Nhung L Hóa - Huyên H Toán - Sơn T Địa - Huyền Đ Hóa - Dung H Hóa - Huế H CNghệ - Khánh CN NNgữ - Yến A Toán - Tuệ T Tin - Ngân T Toán - Hùng T Sinh - Hoài S Toán - Tươi T Toán - Phương T Tin - Thuận T NNgữ - Cường A Toán - Châu T Sinh - Hằng S NNgữ - Nga A Lí - Minh L Lí - Dương L Sinh - Cúc S Lí - Thanh L NNgữ - P.Hương A Tin - Phú T Văn - Hương V
5 1 Hóa - Linh H NNgữ - N.Hương A Tin - Ngân T NNgữ - Yến A GDCD - Thúy CD Tin - Phú T NNgữ - Trang A Toán - Tuệ T Toán - Giang T   TD - Yên TD Địa - Chiến Đ Lí - Bình L Lí - Dương L TD - Quang TD CNghệ - Thư T Sinh - Hằng S Văn - T.Hạnh V Văn - Nhung V NNgữ - Cường A Toán - Châu T Lí - Thủy L TD - Kiên TD NNgữ - Dương A Sử - Anh S Sử - Nga S Sinh - Lan S GDCD - Hiền CD Lí - Nhiên L GDQP - Hương V
2   Toán - Khanh T CNghệ - Lan S Lí - Bình L NNgữ - Nga A Địa - Chiến Đ Địa - Huyền Đ Toán - Tuệ T Văn - N.Yến V Tin - Phú T Sử - Vóc S NNgữ - Yến A TD - Yên TD TD - Quang TD Sinh - Hoài S Hóa - Huyên H Lí - Dương L GDCD - Thúy CD Văn - Nhung V Sinh - Hằng S NNgữ - Đ.Hương A Hóa - Hậu H Sử - Nga S Hóa - Linh H Toán - Sơn T Toán - Giang T TD - Kiên TD Toán - Châu T NNgữ - Dương A Sử - Anh S
3 Toán - Thường T   TD - Kiên TD Toán - Thư T Toán - Khanh T TD - Quang TD Lí - Nhiên L Lí - Thủy L NNgữ - Đ.Hương A NNgữ - Nguyệt A Địa - Huyền Đ Tin - Ngân T Văn - T.Hạnh V NNgữ - Dương A Toán - Hùng T Văn - Đào V NNgữ - Trang A Sử - Vóc S GDCD - Hiền CD Văn - Dương V TD - Yên TD NNgữ - Cường A NNgữ - Nga A Sử - Anh S Lí - Dương L Toán - Giang T Tin - Phú T Toán - Châu T Hóa - Hiền H Văn - Hương V
4 NNgữ - Nguyệt A Hóa - Phượng H Toán - Thư T GDQP - V.Yến V Tin - Phú T NNgữ - Nga A Toán - Sơn T Hóa - Linh H Lí - Nhiên L Toán - Thường T Tin - Ngân T Văn - Nhung V Toán - Tuệ T Sử - Vóc S NNgữ - Trang A Văn - Đào V Văn - Dương V NNgữ - Cường A NNgữ - Yến A Toán - Ngọc T Sinh - Lan S Văn - N.Yến V CNghệ - Khánh CN Văn - M.Dung V Văn - Ngà V Hóa - Hiền H Sử - Nga S Địa - Huỳnh Đ Toán - Thơm T Văn - Hương V
5 Sử - Nga S Địa - Huyền Đ NNgữ - Đ.Hương A GDCD - Thúy CD Hóa - Phượng H Lí - Nhiên L Toán - Sơn T Tin - Phú T Tin - Ngân T Toán - Thường T Văn - V.Yến V Văn - Nhung V Toán - Tuệ T Văn - Đào V Hóa - Hiền H NNgữ - Yến A Văn - Dương V Hóa - Huyên H Sử - Vóc S Toán - Ngọc T Địa - Huỳnh Đ Toán - Giang T Văn - N.Yến V Văn - M.Dung V Văn - Ngà V NNgữ - Nga A CNghệ - Khánh CN Sử - Anh S Toán - Thơm T NNgữ - Cường A
6 1 Tin - Ngân T Toán - Khanh T   Địa - Huỳnh Đ GDQP - Lan V Sử - Anh S Văn - Thục V NNgữ - N.Hương A Địa - Chiến Đ NNgữ - Nguyệt A Sinh - Dung S Văn - Nhung V NNgữ - Dương A   NNgữ - Trang A Tin - Thuận T Sử - Vóc S Toán - Phương T TD - Thế Anh TD Văn - Dương V Sinh - Lan S TD - Huyền TD TD - Kiên TD Toán - Hùng T TD - Nghiêm TD Sử - Nga S NNgữ - Đ.Hương A Văn - Đào V Lí - Nhiên L Sinh - Hằng S
2 NNgữ - Nguyệt A Toán - Khanh T Sinh - Lan S   TD - Nghiêm TD GDQP - Lan V NNgữ - Trang A Văn - Nhung V Tin - Ngân T Văn - Thục V NNgữ - P.Hương A Sinh - Dung S   Toán - Tươi T Lí - Dương L Địa - Huỳnh Đ Văn - Dương V Tin - Thuận T Sinh - Hằng S Lí - Minh L Văn - M.Dung V Văn - N.Yến V Lí - Nhiên L Toán - Hùng T Sinh - Cúc S TD - Huyền TD Sử - Nga S Văn - Đào V NNgữ - Dương A Sử - Anh S
3 TD - Nghiêm TD GDQP - V.Yến V Văn - Thục V Hóa - Huyên H   Toán - Tươi T Hóa - Dung H Sử - Nga S TD - Huyền TD Địa - Chiến Đ Lí - Minh L   Tin - Ngân T NNgữ - Dương A GDCD - Hiền CD Sinh - Hoài S Tin - Thuận T Văn - T.Hạnh V Toán - Minh T Sinh - Hằng S Văn - M.Dung V Sử - Vóc S Hóa - Huế H Sinh - Lan S GDQP - Ngà V Toán - Giang T Toán - Hùng T Sử - Anh S Toán - Thơm T Hóa - Hậu H
4 Văn - Ngà V Văn - V.Yến V Văn - Thục V NNgữ - Yến A Toán - Khanh T   Sinh - Dung S Địa - Huyền Đ Hóa - Dung H GDQP - Dương V   Tin - Ngân T Văn - T.Hạnh V Văn - Đào V Sử - Vóc S Hóa - Huyên H NNgữ - Trang A NNgữ - Cường A Hóa - Hiền H CNghệ - Khánh CN GDCD - Hiền CD GDQP - N.Yến V Toán - Sơn T Lí - Minh L Tin - Thuận T Toán - Giang T Toán - Hùng T Hóa - Linh H Địa - Chiến Đ Lí - Dương L
5                             Toán - Hùng T Lí - Bình L Hóa - Hậu H Hóa - Huyên H NNgữ - Yến A Địa - Huyền Đ Hóa - Huế H Toán - Giang T Toán - Sơn T CNghệ - Khánh CN Lí - Dương L NNgữ - Nga A Lí - Thanh L Lí - Minh L GDCD - Hiền CD NNgữ - Cường A
7 1 Toán - Thường T Sinh - Lan S Lí - Bình L Tin - Phú T Văn - Lan V Toán - Tươi T   Hóa - Linh H Sinh - Cúc S TD - Nghiêm TD Văn - V.Yến V Sinh - Dung S Hóa - Hậu H Hóa - Hằng H Hóa - Hiền H TD - Quang TD GDCD - Hiền CD   Văn - Nhung V TD - Thế Anh TD GDQP - Hương V CNghệ - Khánh CN Tin - Thuận T TD - Yên TD Địa - Chiến Đ Văn - Ngà V Lí - Thanh L GDQP - T.Tuấn Sử - Vóc S Lí - Dương L
2 Toán - Thường T Tin - Phú T Sử - Anh S Văn - M.Dung V TD - Nghiêm TD Hóa - Huyên H TD - Thế Anh TD   Hóa - Dung H Địa - Chiến Đ Văn - V.Yến V TD - Yên TD Sinh - Dung S Toán - Tươi T TD - Quang TD Lí - Bình L CNghệ - Khánh CN Lí - Thanh L   Sử - Vóc S Toán - Châu T Hóa - Hậu H Sử - Nga S GDCD - Hiền CD Hóa - Hằng H Văn - Ngà V NNgữ - Đ.Hương A Hóa - Linh H Sinh - Hằng S Toán - Thơm T
3 Hóa - Linh H Lí - Bình L Toán - Thư T Sinh - Dung S Toán - Khanh T Văn - Lan V Hóa - Dung H NNgữ - N.Hương A   Văn - Thục V TD - Yên TD Toán - Phương T Sử - Vóc S Văn - Đào V Văn - V.Yến V Toán - Tuệ T Lí - Dương L TD - Thế Anh TD Lí - Thanh L   Toán - Châu T GDCD - Hiền CD Sinh - Hằng S Tin - Thuận T Sinh - Cúc S Hóa - Hiền H NNgữ - Đ.Hương A NNgữ - P.Hương A Văn - Hương V Hóa - Hậu H
4 CNghệ - Cúc S NNgữ - N.Hương A NNgữ - Đ.Hương A Toán - Thư T Toán - Khanh T Văn - Lan V Lí - Nhiên L Tin - Phú T Sử - Nga S Sinh - Lan S Hóa - Dung H Toán - Phương T Lí - Bình L Lí - Dương L Văn - V.Yến V Toán - Tuệ T Hóa - Hậu H Sinh - Hằng S Hóa - Hiền H Tin - Thuận T Văn - M.Dung V Sử - Vóc S GDCD - Hiền CD Hóa - Linh H NNgữ - P.Hương A Lí - Minh L GDQP - Hương V Văn - Đào V Toán - Thơm T CNghệ - Khánh CN
5 SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH

Tác giả bài viết: PHÒNG HÀNH CHÍNH

Nguồn tin: GIÁO VỤ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường nào sẽ có số học sinh giỏi nhất tỉnh ?

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT Hải Phong

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Trường THPT Cù Chính Lan

Không phải các trường trên

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN – THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH           1. Thành Nam – Quê hương văn hiến:          Nằm ở trung tâm khu vực Nam đồng bằng sông Hồng, Nam Định tự hào là mảnh đất giàu truyền thống văn hoá,...